Algemene Voorwaarden Beautysalon Grianda.

1. Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Beautysalon
Grianda en een cliënt waarop Beautysalon Grianda deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, 
voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2. Inspanningen Beautysalon Grianda
Beautysalon Grianda zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Beautysalon Grianda zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties 
van de wijziging of aanvulling van de behandeling. 

3. Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de
afspraak aan Beautysalon Grianda persoonlijk, email of telefonisch melden. Indien de cliënt deze verplichting niet
of niet tijdig nakomt, zal Beautysalon Grianda 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de 
cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan 5 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag 
Beautysalon Grianda de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium 
berekenen. Beautysalon Grianda moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur
voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling
Beautysalon Grianda vermeldt alle prijzen van de behandelingen en producten zichtbaar in de salon. De gemelde
prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de 
voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele
producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Beautysalon Grianda voor de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de 
schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Beautysalon Grianda neemt de 
persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Beautysalon 
Grianda behandeld de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens. Beautysalon Grianda zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder
schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt. 

6. Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft 
medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling
of een rechtelijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid
Beautysalon Grianda is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Tevens is Beautysalon Grianda niet aansprakelijk voor eventuele gezondheidsschade voortkomende uit een behandeling (bijvoorbeeld allergieën of andere pathologieen van welke aard dan ook). Beautysalon Grianda is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging en diefstal
Beautysalon Grianda heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Beautysalon Grianda meldt diefstal altijd bij de politie. 

9. Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van Beautysalon Grianda en de behandelde schoonheidsspecialiste. Beautysalon Grianda moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Beautysalon Grianda de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Beautysalon Grianda en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. 

10. Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijke gedrag blijft vertonen, heeft Beautysalon Grianda het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

11. Recht
Op elke overeenkomst tussen Beautysalon Grianda en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 

12. Cadeaubonnen
Cadeaubonnen van Beautysalon Grianda zijn maximaal 1 jaar geldig, na datum van afgifte.